Sporio AS, org. 927 697 432MVA

Vilkår og personvern

1. Generelt
Disse vilkårene regulerer bruk av Sporio-appen, heretter også omtalt som «App» eller «Appen». Vi oppfordrer deg til å lese vilkårene og personvernerklæringen. Vilkårene gjelder mellom Sporio AS, organisasjonsnummer 927 697 432, postadresse: Dagrosveien 1, 4326 Sandnes og den som bruker Sporio AS sin App nevnt ovenfor. Alle referanser til «Sporio», «vi» og «oss» i det følgende refererer til Sporio AS. Ved å akseptere vilkårene, bekrefter du at du er kjent med Sporio sin behandling av personopplysninger som beskrevet i personvernerklæringen. Du bekrefter også at du er kjent med at Sporio kan rette markedsføringshenvendelser til deg basert på din bruk av Appen som beskrevet i punktet «Elektronisk kommunikasjon og markedsføring».

Sporio samler inn personopplysninger for å kunne tilby nødvendig funksjonalitet og tjenester i henhold til enhver tids gjeldende lovkrav som havner inn under GDPR og personvernet. For å kunne tilby tjenesten trenger vi informasjon som kan knyttes direkte eller indirekte til deg, som navn, adresse, telefonnummer, jegernummer og hundens ID. IP-adresser og informasjon som hentes automatisk ved bruk av tjenesten regnes også som personopplysninger.

2. Formålet med innsamling av data
Sporio samler inn personlige data for å kunne tilby nødvendig funksjonalitet og tjenester i henhold til enhver tids gjeldende lovkrav rundt jakt og ettersøk. 

3. Informasjon du deler
Når du bruker tjenesten registrerer du en brukerkonto og profil som inneholder navn, adresse, telefonnummer, e-post og jegernummer. I de tilfellene hvor du opptrer som ettersøksekvipasje vil det også være behov for detaljer om hunden som ID-nummer og navn.

4.  Informasjon som vi registrerer
Vi registrerer informasjon om hvem som aksepterer oppdraget ved behov for ettersøksekvipaske, og status på utført ettersøk. For å be om bistand i henhold til et ettersøk deles det også navn og lokasjonsdetaljer ved registrert oppdrag til ekvipasjen.

5. Hvordan bruker vi dine personopplysninger
Vi registrerer din brukerinformasjon for å levere tjenesten med høyeste kvalitet og best mulig brukeropplevelse. Ekempler er rask og enkel deling av lokasjon ved behov for ettersøk og enklere inlogging. SMS eller pushvarsler kan sendes når det er aktuelt for å varsle deg om viktige hendelser eller til en ekvipasje når det er forespurt bistand.

Etter at kontoen din er opprettet og bekreftet, vil vi kunne kontakte deg på SMS, e-post og telefon for å hjelpe deg til en bedre brukeropplevelse. E-post kan også brukes i intern markedsføring.

Dine personopplysninger håndteres av flere IT-systemer, alle utviklet for spesifikke og nødvendige operasjonelle formål. For å sikre både tilfredsstillende driftsstabilitet og spesielt informasjonssikkerhet er det nødvendig med jevnlige oppdateringer, testing, feilsøking etc.. I forhold til dette kan det foretas datakloning og duplisering av enkeltsystemer. Dette vil foregå i et sikret og dedikert miljø, for å sikre at daglig drift ikke påvirkes.

All informasjon vi behandler som ledd i intern systemtesting og kvalitetssikring eller lignende, er underlagt samme krav til informasjonssikkerhet og strenge prosedyrer som når opplysningene behandles ellers.

Ingen kopier eller sikkerhetskopier av personopplysninger vil bli lagret lenger enn nødvendig.

6. Hvordan deler vi informasjonen om deg
Vi deler kun din personlige informasjon med andre hvis det er nødvendig for driften av tjenesten, ellers skal vi være bundet til slik deling av lov, forskrift eller juridisk prosess. Enhver deling utover dette krever ditt samtykke. Dette hindrer oss ikke i å bruke dataservere til å behandle personopplysninger på våre vegne (underlagt en databehandleravtale).

7. Tilgang, retting og sletting av personopplysninger
Du har rett til innsyn i personopplysningene vi har registrert om deg. Hvilke personopplysninger du har registrert eller på annen måte oppgitt vises i brukerprofilen din. Når du har opprettet en profil, kan du endre informasjonen vi har registrert om deg direkte fra appen. Hvis det er aktuelt, kan du også redigere eventuell uriktig personlig informasjon. Du kan også trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt når som helst. Kontakt oss gjerne for hjelp.

Du kan be om at vi sletter personopplysningene vi har om deg med mindre fortsatt oppbevaring er nødvendig for at vi skal kunne levere tjenesten, vi trenger informasjonen for å dokumentere utført tjeneste, eller ytterligere oppbevaring på annen måte er påkrevd ved lov, inkludert under Regnskap.

Vi vil imidlertid ikke lagre dine personopplysninger utover det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og våre lovpålagte plikter.

8. Informasjonssikkerhet
Vi har implementert organisatoriske og tekniske prosedyrer og tiltak som vil sikre at dine personopplysninger ikke kompromitteres, ikke endres utilsiktet og er tilgjengelige når det er nødvendig.

9. Endring av avtalevilkår og personvernregler
Disse vilkårene vil oppdateres ved behov og kan når som helst endres av Sporio. Ved endringer i vilkårene som påvirker deg som kunde i vesentlig grad, eller på en negativ måte, vil vi alltid varsle deg med minimum 14 dagers varsel via Appen, e-post eller SMS. Dersom du ikke aksepterer endringene, kan du si opp avtalen med oss før endringen trer i kraft.

10. Generelt om Appen
Appene til Sporio består av tjenester og funksjonalitet som skal gi en jeger mulighet til å rekvirere et ettersøk utført av godkjent ettersøkspersonell med tilhørende godkjent sporhund i forbindelse med eventuell skadeskyting av vilt under jakt. Appen er tilgjengelig via Google Play og App Store og er tilpasset iOS- og Android-telefoner.

11. Endring av innhold i vår App
Vår App er under kontinuerlig utvikling og digitale tjenester og funksjon kan endres. Endringer i utforming av Appens utseende og brukergrensesnitt som anses som mindre eller av art som ikke påvirker Appens annonserte formål samt sikkerhetsoppdateringer, vil gjøres uten varsling i forkant. Det vil så langt det lar seg gjøre gis løpende informasjon om endringer av vesentlig art. Dersom funksjonalitet fjernes eller utformes av en slik art at den er å anse som vesentlig og avviker i disfavør fra Appens formål, vil vi varsle deg på en klar og tydelig måte. Dette kan skje gjennom varsling i Appen, på e-post eller SMS. Sporio forholder seg til digitalytelsesloven § 41 og innebærer at du ikke lenger vil være bundet av disse vilkårene ved heving av avtale under omstendigheter av negativ art som ikke er uvesentlig.

12. Angrerett ved bestilling
Ved bestilling av tilgang til vår App får du tilgang til det digitale innholdet i Appen umiddelbart slik at du også har tilgang til en gyldig ettersøksavtale. Aksept av disse vilkår anses derfor også som et forhåndssamtykke for at angreretten har bortfalt. Dette innebærer at du ikke har normal angrerett som vanligvis er på 14 dager regnet fra dagen etter bestilling. At du ikke har angrerett for vår App følger av angrerettloven § 22 bokstav n hvor det står at angrerett ikke gjelder for levering av digitalt innhold når leveringen har begynt med ditt forhåndssamtykke og du har erkjent at angreretten har gått tapt.

13. Pris og betalingsbestemmelser
Prisen for Appen framgår av markedsføringsmateriell, hjemmesiden samt ordrebekreftelsen du har fått tilsendt i forbindelse med signert brukeravtale. Ordrebekreftelsen inneholder den samlede prisen for Appen inkludert merverdiavgift og andre avgifter. Kostnadene for Appen løper fra og med tidspunktet du fikk tilgang til innholdet i Appen.

Prisen betales for ett år om gangen, og vi fakturerer for bruk av Appen ved oppstart av abonnementet samt forskuddsvis hvert år med 14 dagers betalingsfrist. Dersom du ikke har betalt i henhold til avtalt pris og forfallsdato for Appen, forbeholder vi oss retten til å sperre tilgangen frem til betaling er mottatt. Dette gjelder likevel ikke dersom annet følger av ufravikelig lovgivning. Ved forsinket betaling forbeholder vi oss retten til å kreve forsinkelsesrenter i henhold til forsinkelsesrenteloven, og ved purring vil det påløpe purregebyr.

14. Varighet og oppsigelse
Sporio er et løpende abonnement der du betaler for ett år om gangen. Du vil ha tilgang til ekvipasjetjenestene og mulighet til å rekvirere et ettersøk ved behov så lenge du har et aktivt abonnement, men behovet for jaktrelatert bistand er av natur sesongbetont ved at det følger jakttidene.

For å unngå at det kun betales for de aktuelle månedene i året løper abonnementet med perioder på ett år om gangen. Du kan si opp abonnementet når som helst fram til utgangen av inneværende periode, men så snart du har startet og betalt for et nytt abonnementsår er det ikke mulig å få refundert innbetalt beløp for gjenstående abonnementsperiode dersom du kansellerer avtalen.

Oppsigelse av abonnementet sendes skriftlig til hei@sporio.no eller per ordinær post til oss. Når du har kansellert abonnementet ditt vil det være aktivt for resten av perioden du har betalt for, men fornyelse av abonnementet vil avsluttes. Etter at abonnementet er avsluttet vil du fortsatt ha tilgang til Appen via din mobil, men din bruker vil være inaktiv og det vil ikke være mulig å rekvirere et ettersøk gjennom Appen. Ønsker man sletting av personlig informasjon kontaktes slettmeg@sporio.no.

15. Immaterielle rettigheter
Vi eier alle rettighetene til Appen. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, konseptet, designet, varemerkene, knowhows, forretningshemmeligheter, opphavsrett og øvrige immaterielle rettigheter.

16. Bruksrett og lovlig bruk
Når du benytter Appen får du en ikke-eksklusiv bruksrett, begrenset til de funksjonene som er gjort tilgjengelige for brukere til enhver tid. Bruksretten gir ikke rett til å modifisere, reprodusere, kopierer eller etterligne programvaren eller øvrige deler av tjenesten. Det er kun tillatt å benytte Appen for de formålene som er beskrevet i disse vilkårene. Det er ikke tillatt å utnytte Appen kommersielt eller til personlig vinning uten å på forhånd ha innhentet skriftlig forhåndsgodkjenning fra selskapet. Det er ikke lov å benytte Appen på en måte som kan være skadelig for oss eller andre brukere.

17. Elektronisk kommunikasjon og markedsføring
Ved aksept av disse vilkårene godkjenner du at vi kan kommunisere med deg vedrørende bruk av Appen elektronisk, det være seg via varslinger i App, e-post eller SMS, så lenge vi har et aktivt kundeforhold. Sporio ønsker å tilpasse relevant markedsføring til deg basert på din bruk av vår App og opplysningene vi besitter om deg. Markedsføringen rettes til deg via vår App, i sosiale medier, per e-post eller gjennom annonsering på nett. Du vil kunne motta slik markedsføring når du benytter Appen. Markedsføringen vil gjelde for eksempel ny funksjonalitet, funksjonalitet vi anbefaler for deg, tilbud fra våre partnere, våre andre tjenester eller lignende. For at vi skal bedrive markedsrettet kommunikasjon via e-post eller via andre kanaler der vi benytter personlig identifiserbar informasjon om deg vil vi innhente et særskilt samtykke til dette.

18. Partenes ansvar og plikter
Sporio påtar seg ansvar for å levere Appen som beskrevet i disse vilkårene, og i tråd med eventuell ufravikelig lovgivning. Det tas likevel ikke ansvar for forhold utenfor vår kontroll slik som forhold som skyldes våre underleverandører eller force majeure. Force majeure kan være, men er ikke begrenset til krigsutbrudd, terror, streiker, lockout og naturkatastrofer.

Sporio baserer seg på en forretningsmodell der det bygges et tilbud med nok ettersøkspersonell i hver region ut fra hvor mange kunder vi har i den aktuelle regionen, og det offentliggjøres et kart på vår hjemmeside som viser den aktuelle dekningen for hvor vi har avtaler med ekvipasjer til enhver tid. Det vil være den enkelte brukers ansvar å være oppdatert og påse at det er dekning i gjeldende område før hver jakt påbegynnes. Sporio gir ingen garantier på noen som helst tidspunkt for at vi har dekning av ettersøkspersonell i alle områder, men vil gjøre vårt ytterste for at dekningen til enhver tid skal være tilfredsstillende for våre kunder.

Verken vi eller våre tilknyttede ekvipasjer kan garantere at det til enhver tid er en ekvipasje tilgjengelig for å gjennomføre et ettersøk når det rekvireres av deg som kunde. Lovkravet for jegere i henhold til forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst §23 er at det skal være sikret tilgang til godkjent hund innenfor rimelig tidsrom etter påskyting, og verken Sporio eller de tilknyttede ekvipasjene kan ta ansvar for at ettersøket skjer innenfor gitte tidsfrister. Det kan også være faglige vurderinger som ligger til grunn for at et ettersøk eventuelt bør utsettes. Likevel, både av hensyn til deg som kunde og for dyrevelferdens del vil vi selvsagt gjøre vårt ytterste for at ettersøket utføres så raskt som praktisk mulig.

Du som kunde har selv ansvar for å holde dine personopplysninger oppdaterte. Du har også ansvar for at adressen og telefonnummer som du oppgir eller tilknytter kontoen din tilhører deg selv, eller at du har myndighet/tillatelse til å få innsikt i slike opplysninger om andre. Det er også ditt ansvar å ikke gi tilgang til Appen til personer som ikke skal ha innsikt i dine detaljer. Du oppfordres til å oppbevare innloggingsdetaljer på en trygg måte og ikke dele opplysninger med uvedkommende.

Sporio-abonnementet er personlig og rekvirering av ettersøk kan kun gjøres av den som et gyldig abonnementet er registrert på, og kun dersom det er vedkommende selv som har avfyrt skuddet. Det er altså kun dersom abonnenten selv har skadeskutt et vilt at et ettersøk kan rekvireres gjennom Appen, og abonnementet skal være etablert før jakten starter – det er ikke tillatt å rekvirere et ettersøk gjennom Appen på vegne av andre skyttere eller tegne abonnement etter at skadeskyting har inntruffet. Eventuelt misbruk av dette straffes med et gebyr på 3.000,- per tilfelle i tillegg til de faktiske utgifter medgått i ettersøket for Sporio AS.

19. Feil og mangler
Hvis det foreligger en teknisk mangel ved vår App og dette ikke skyldes forhold på brukerens side meldes dette til Sporio. Ved reklamasjon eller klage vil vi vurdere klagen og behandle den i tråd med reglene i digitalytelsesloven.

20. Framgangsmåte for reklamasjoner og klage
Dersom du ønsker å klage eller reklamere på en av våre tjenester, kan du ta kontakt med oss på hei@sporio.no. Vi vil orientere deg om videre håndtering av klagen. Vi ønsker å løse konflikter i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no. Du har også rett til å klage på tjenestene ved å bruke «European Online Dispute Resolution Platform». Mer informasjon finnes her: https://www.forbrukereuropa.no/ Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.

21. Erstatning og erstatningsbegrensning
Dersom du har betalt for Appen kan du kreve erstatning som følge av at vi misligholder våre forpliktelser etter disse vilkårene (kontraktsbrudd), eller som følge av at Appen har en mangel og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side. Før du kan kreve erstatning vil vi i minnelighet forholde oss retten til en minnelig løsning. Tilsvarende kan vi kreve erstatning fra deg dersom du har påført oss tap gjennom å brudd av til enhver tids gjeldende vilkårene. Erstatningen kan kreves i tråd med digitalytelsesloven § 48. Dette innebærer blant annet at det kun kan kreves erstatning for tap som med rimelighet kunne ha vært forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet. Så langt det er rimelig skal Sporio sitt samlede erstatningsansvar i avtaleperioden uansett begrenses til vederlaget du har betalt oss for tilgang til den aktuelle tjenesten i løpet av en 12-måneders periode.

22. Brudd på vilkårene
Vi forbeholder oss retten til å kreve erstattet økonomisk tap som følge av brudd på disse vilkårene eller annen ulovlig bruk av vår App i tråd med punktene over. Ved brudd på vilkårene vil vi også forholde oss retten til å begrense tilgangen til Appen, midlertidig eller permanent.

23. Overdragelse og personlig abonnement
Rettighetene og pliktene som følger av disse vilkårene kan overføres fra Sporio til et annet selskap, for eksempel i forbindelse med et oppkjøp, omorganisering, fusjon eller fisjon. Du kan ikke overføre dine rettigheter eller plikter til andre.

24. Lovvalg og verneting
Disse vilkårene reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter skal først søkes løst gjennom forhandlinger. Om partene ikke oppnår enighet om en løsning gjennom forhandlinger, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler med Sandnes tingrett som avtalt verneting. Dersom du er en forbruker kan du imidlertid velge ditt hjemting som verneting.

25. Ansvarlig og kontaktinformasjon
Sporio AS, organisasjonsnummer 927 697 432, Dagrosveien 1, 4326 Sandnes.
Vi kan kontaktes på e-postadressen kontakt@sporio.no

Sist oppdatert 15. august 2023.